Drepturile si obligatiile asiguratilor

Drepturile si obligatiile asiguratilor

Text extras din: Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul s?n?t??ii

Drepturile ?i obliga?iile asigura?ilor

Art. 217.
(1) Asigura?ii au dreptul la un pachet de servicii de baz? în condi?iile prezentei legi.···
(2) Drepturile prev?zute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaz? de CNAS pe baza consult?rii Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Medicilor Denti?ti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmaci?tilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinului Asisten?ilor Medicali ?i Moa?elor din România, denumit în continuare OAMMR, Ordinului Biochimi?tilor, Biologilor ?i Chimi?tilor, denumit în continuare OBBC, precum ?i a organiza?iilor patronale ?i sindicale reprezentative din domeniul medical, pân? la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul urm?tor. Proiectul se avizeaz? de Ministerul S?n?t??ii Publice ?i se aprob? prin hot?râre a Guvernului. În cazul nefinaliz?rii elabor?rii contractului-cadru în termenul prev?zut, se prelunge?te prin hot?râre a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul în curs.···
(3) Contractul-cadru reglementeaz?, în principal, condi?iile acord?rii asisten?ei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de baz? la care au dreptul persoanele asigurate;···
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale ?i a altor servicii pentru asigura?i, aferente pachetului de servicii de baz? prev?zut la lit. a);···
c) criteriile ?i standardele calit??ii pachetului de servicii;···
d) alocarea resurselor ?i controlul costurilor sistemului de asigur?ri sociale de s?n?tate în vederea realiz?rii echilibrului financiar al fondului;···
e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de baz?, modul de decontare ?i actele necesare în acest scop;
f) internarea ?i externarea bolnavilor;
g) m?suri de îngrijire la domiciliu ?i de recuperare;
h) condi?iile acord?rii serviciilor la nivel regional ?i lista serviciilor care se pot contracta la nivel jude?ean, precum ?i a celor care se pot contracta la nivel regional;··
i) prescrierea ?i eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor ?i a ortezelor, a dispozitivelor medicale;··
j) modul de informare a asigura?ilor;···
k) coplata pentru unele servicii medicale.
(4) Ministerul S?n?t??ii Publice împreun? cu CNAS sunt abilitate s? organizeze licita?ii ?i alte proceduri de achizi?ii publice în vederea derul?rii programelor na?ionale de s?n?tate, în condi?iile legii.···
(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum ?i a organiza?iilor patronale ?i sindicale reprezentative din domeniul medical, pân? la 15 decembrie a anului în curs pentru anul urm?tor, care se aprob? prin ordin al ministrului s?n?t??ii publice ?i al pre?edintelui CNAS.···
(6) În cazul nefinaliz?rii normelor metodologice, Ministerul S?n?t??ii Publice le va elabora ?i le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expir?rii termenului prev?zut la alin. (5).

Art. 218.
(1) Asigura?ii beneficiaz? de pachetul de servicii de baz? în caz de boal? sau de accident, din prima zi de îmboln?vire sau de la data accidentului ?i pân? la vindecare, în condi?iile stabilite de prezenta lege.··
(2) Asigura?ii au urm?toarele drepturi:···
a) s? aleag? furnizorul de servicii medicale, precum ?i casa de asigur?ri de s?n?tate la care se asigur?, în condi?iile prezentei legi ?i ale contractului-cadru;···
b) s? fie înscri?i pe lista unui medic de familie pe care îl solicit?, dac? îndeplinesc toate condi?iile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dac? op?iunea este pentru un medic din alt? localitate;···
c) s? î?i schimbe medicul de familie ales numai dup? expirarea a cel pu?in 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;···
d) s? beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare ?i dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condi?iile legii;··
e) s? efectueze controale profilactice, în condi?iile stabilite prin contractul-cadru;···
f) s? beneficieze de servicii de asisten?? medical? preventiv? ?i de promovare a s?n?t??ii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;···
g) s? beneficieze de servicii medicale în ambulatorii ?i în spitale aflate în rela?ie contractual? cu casele de asigur?ri de s?n?tate;··
h) s? beneficieze de servicii medicale de urgen??;···
i) s? beneficieze de unele servicii de asisten?? stomatologic?;··
j) s? beneficieze de tratament fizioterapeutic ?i de recuperare;···
k) s? beneficieze de dispozitive medicale;·
l) s? beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;···
m) s? li se garanteze confiden?ialitatea privind datele, în special în ceea ce prive?te diagnosticul ?i tratamentul;··
n) s? aib? dreptul la informa?ie în cazul tratamentelor medicale;···
o) s? beneficieze de concedii ?i indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate în condi?iile legii.·
(3) Asigura?ii prev?zu?i în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli?istului, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, beneficiaz? de asisten?? medical? gratuit?, respectiv servicii medicale, medicamente ?i dispozitive medicale, suportate din fond, în condi?iile contractului-cadru ?i din bugetele ministerelor ?i institu?iilor respective, în condi?iile pl??ii contribu?iei de asigur?ri sociale de s?n?tate.···
(4) Personalit??ile interna?ionale cu statut de demnitar primesc asisten?? medical? de specialitate în unit??i sanitare nominalizate prin ordin al ministrului s?n?t??ii publice.···

Art. 219.
Obliga?iile asigura?ilor pentru a putea beneficia de drepturile prev?zute la art. 218 sunt urm?toarele:···
a) s? se înscrie pe lista unui medic de familie;···
b) s? anun?e medicul de familie ori de câte ori apar modific?ri în starea lor de s?n?tate;···
c) s? se prezinte la controalele profilactice ?i periodice stabilite prin contractul-cadru;···
d) s? anun?e în termen de 15 zile medicul de familie ?i casa de asigur?ri asupra modific?rilor datelor de identitate sau a modific?rilor referitoare la încadrarea lor într-o anumit? categorie de asigura?i;···
e) s? respecte cu stricte?e tratamentul ?i indica?iile medicului;···
f) s? aib? o conduit? civilizat? fa?? de personalul medico-sanitar;···
g) s? achite contribu?ia datorat? fondului ?i suma reprezentând coplata, în condi?iile stabilite prin contractul-cadru;···
h) s? prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atest? calitatea de asigurat.···

Art. 220.
Persoanele care nu fac dovada calit??ii de asigurat beneficiaz? de servicii medicale numai în cazul urgen?elor medico-chirurgicale ?i al bolilor cu poten?ial endemo-epidemic ?i cele prev?zute în Programul na?ional de imuniz?ri, monitorizarea evolu?iei sarcinii ?i a l?uzei, servicii de planificare familial? în condi?iile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.···

Art. 221.
Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care înso?e?te copilul internat în vârst? de pân? la 3 ani, precum ?i pentru înso?itorul persoanei cu handicap grav internate se suport? de c?tre casele de asigur?ri, dac? medicul consider? necesar? prezen?a lor pentru o perioad? determinat?.···

Art. 222.
Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel pu?in o dat? pe an, prin casele de asigur?ri, asupra serviciilor de care beneficiaz?, a nivelului de contribu?ie personal? ?i a modalit??ii de plat?, precum ?i asupra drepturilor ?i obliga?iilor sale.

 

program

luni - joi

7:00 - 21:00

vineri

7:00 - 21:00

sambata - duminica

INCHIS

contact

Centrul medical
Omniprax

0265 217 135
0771 642 403

Email

secretariat.omniprax@gmail.com

Departamentul
Cardiologie

0365 730 814
0770 524 688

Email

cardiologie@omniprax.ro

Copyright © 2024 Centrul medical Omniprax

X

Atentie