Update cookies preferences

Drepturile pacientului

Drepturile pacientului

Legea nr. 46/2003 din 21/01/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003 drepturilor pacientului

Parlamentul României adopt? prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozi?ii generale
Art. 1. - În sensul prezentei legi:··· a) prin pacient se în?elege persoana s?n?toas? sau bolnav? care utilizeaz? serviciile de s?n?tate;··· b) prin discriminare se în?elege distinc?ia care se face între persoane aflate în situa?ii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenen?ei etnice, originii na?ionale sau sociale, religiei, op?iunilor politice sau antipatiei personale;··· c) prin îngrijiri de s?n?tate se în?elege serviciile medicale, serviciile comunitare ?i serviciile conexe actului medical;··· d) prin interven?ie medical? se în?elege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;··· e) prin îngrijiri terminale se în?elege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibil? îmbun?t??irea prognozei fatale a st?rii de boal?, precum ?i îngrijirile acordate în apropierea decesului.··· Art. 2. - Pacien?ii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalt? calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare ?i materiale.··· Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoan? uman?, f?r? nici o discriminare.

CAPITOLUL II

Dreptul pacientului la informa?ia medical?
Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum ?i la modul de a le utiliza.··· Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit??ii ?i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s?n?tate.··· (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor ?i obiceiurilor pe care trebuie s? le respecte pe durata spitaliz?rii.··· Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st?rii sale de s?n?tate, a interven?iilor medicale propuse, a riscurilor poten?iale ale fiec?rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu?rii tratamentului ?i nerespect?rii recomand?rilor medicale, precum ?i cu privire la date despre diagnostic ?i prognostic.··· Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dac? mai dore?te s? fie informat în cazul în care informa?iile prezentate de c?tre medic i-ar cauza suferin??.··· Art. 8. - Informa?iile se aduc la cuno?tin?? pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa?te limba român?, informa?iile i se aduc la cuno?tin?? în limba matern? ori în limba pe care o cunoa?te sau, dup? caz, se va c?uta o alt? form? de comunicare.··· Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s? nu fie informat ?i de a alege o alt? persoan? care s? fie informat? în locul s?u.··· Art. 10. - Rudele ?i prietenii pacientului pot fi informa?i despre evolu?ia investiga?iilor, diagnostic ?i tratament, cu acordul pacientului.··· Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere ?i de a ob?ine o alt? opinie medical?.··· Art. 12. - Pacientul are dreptul s? solicite ?i s? primeasc?, la externare, un rezumat scris al investiga?iilor, diagnosticului, tratamentului ?i îngrijirilor acordate pe perioada spitaliz?rii.

CAPITOLUL III

Consim??mântul pacientului privind interven?ia medical?
Art. 13. - Pacientul are dreptul s? refuze sau s? opreasc? o interven?ie medical? asumându-?i, în scris, r?spunderea pentru decizia sa; consecin?ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.··· Art. 14. - Când pacientul nu î?i poate exprima voin?a, dar este necesar? o interven?ie medical? de urgen??, personalul medical are dreptul s? deduc? acordul pacientului dintr-o exprimare anterioar? a voin?ei acestuia.··· Art. 15. - În cazul în care pacientul necesit? o interven?ie medical? de urgen??, consim??mântul reprezentantului legal nu mai este necesar.··· Art. 16. - În cazul în care se cere consim??mântul reprezentantului legal, pacientul trebuie s? fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de în?elegere.··· Art. 17. - (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consider? c? interven?ia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuz? s? î?i dea consim??mântul, decizia este declinat? unei comisii de arbitraj de specialitate.··· (2) Comisia de arbitraj este constituit? din 3 medici pentru pacien?ii interna?i în spitale ?i din 2 medici pentru pacien?ii din ambulator.··· Art. 18. - Consim??mântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, p?strarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul s?u, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.··· Art. 19. - Consim??mântul pacientului este obligatoriu în cazul particip?rii sale în înv???mântul medical clinic ?i la cercetarea ?tiin?ific?. Nu pot fi folosite pentru cercetare ?tiin?ific? persoanele care nu sunt capabile s? î?i exprime voin?a, cu excep?ia ob?inerii consim??mântului de la reprezentantul legal ?i dac? cercetarea este f?cut? ?i în interesul pacientului.··· Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medical? f?r? consim??mântul s?u, cu excep?ia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului ?i evit?rii suspect?rii unei culpe medicale.

CAPITOLUL IV

Dreptul la confiden?ialitatea informa?iilor ?i via?a privat? a pacientului
Art. 21. - Toate informa?iile privind starea pacientului, rezultatele investiga?iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden?iale chiar ?i dup? decesul acestuia.··· Art. 22. - Informa?iile cu caracter confiden?ial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul î?i d? consim??mântul explicit sau dac? legea o cere în mod expres.··· Art. 23. - În cazul în care informa?iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita?i, implica?i în tratamentul pacientului, acordarea consim??mântului nu mai este obligatorie.··· Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale personale.··· Art. 25. - (1) Orice amestec în via?a privat?, familial? a pacientului este interzis, cu excep?ia cazurilor în care aceast? imixtiune influen?eaz? pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate ?i numai cu consim??mântul pacientului.··· (2) Sunt considerate excep?ii cazurile în care pacientul reprezint? pericol pentru sine sau pentru s?n?tatea public?.

CAPITOLUL V

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
Art. 26. - Dreptul femeii la via?? prevaleaz? în cazul în care sarcina reprezint? un factor de risc major ?i imediat pentru via?a mamei.··· Art. 27. - Pacientul are dreptul la informa?ii, educa?ie ?i servicii necesare dezvolt?rii unei vie?i sexuale normale ?i s?n?t??ii reproducerii, f?r? nici o discriminare.··· Art. 28. - (1) Dreptul femeii de a hot?rî dac? s? aib? sau nu copii este garantat, cu excep?ia cazului prev?zut la art. 26.··· (2) Pacientul, prin serviciile de s?n?tate, are dreptul s? aleag? cele mai sigure metode privind s?n?tatea reproducerii.··· (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familial? eficiente ?i lipsite de riscuri.

CAPITOLUL VI

Drepturile pacientului la tratament ?i îngrijiri medicale
Art. 29. - (1) În cazul în care furnizorii sunt obliga?i s? recurg? la selectarea pacien?ilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în num?r limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.··· (2) Criteriile medicale privind selectarea pacien?ilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaz? de c?tre Ministerul S?n?t??ii ?i Familiei în termen de 30 de zile de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi ?i se aduc la cuno?tin?a publicului.··· Art. 30. - (1) Interven?iile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dac? exist? condi?iile de dotare necesare ?i personal acreditat.··· (2) Se excepteaz? de la prevederile alin. (1) cazurile de urgen?? ap?rute în situa?ii extreme.··· Art. 31. - Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.··· Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material ?i de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în m?sura posibilit??ilor, mediul de îngrijire ?i tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.··· Art. 33. - Pacientul internat are dreptul ?i la servicii medicale acordate de c?tre un medic acreditat din afara spitalului.··· Art. 34. - (1) Personalul medical sau nemedical din unit??ile sanitare nu are dreptul s? supun? pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta s? îl recompenseze altfel decât prev?d reglement?rile de plat? legale din cadrul unit??ii respective.··· (2) Pacientul poate oferi angaja?ilor sau unit??ii unde a fost îngrijit pl??i suplimentare sau dona?ii, cu respectarea legii.··· Art. 35. - (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pân? la ameliorarea st?rii sale de s?n?tate sau pân? la vindecare.··· (2) Continuitatea îngrijirilor se asigur? prin colaborarea ?i parteneriatul dintre diferitele unit??i medicale publice ?i nepublice, spitalice?ti ?i ambulatorii, de specialitate sau de medicin? general?, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dup? externare pacien?ii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.··· Art. 36. - Pacientul are dreptul s? beneficieze de asisten?? medical? de urgen??, de asisten?? stomatologic? de urgen?? ?i de servicii farmaceutice, în program continuu.

CAPITOLUL VII

Sanc?iuni
Art. 37. - Nerespectarea de c?tre personalul medico-sanitar a confiden?ialit??ii datelor despre pacient ?i a confiden?ialit??ii actului medical, precum ?i a celorlalte drepturi ale pacientului prev?zute în prezenta lege atrage, dup? caz, r?spunderea disciplinar?, contraven?ional? sau penal?, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII

Dispozi?ii tranzitorii ?i finale
Art. 38. - (1) Autorit??ile sanitare dau publicit??ii, anual, rapoarte asupra respect?rii drepturilor pacientului, în care se compar? situa?iile din diferite regiuni ale ??rii, precum ?i situa?ia existent? cu una optim?.··· (2) Furnizorii de servicii medicale sunt obliga?i s? afi?eze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.··· (3) În termen de 90 de zile de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi, Ministerul S?n?t??ii ?i Familiei elaboreaz? normele de aplicare a acesteia, care se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.··· Art. 39. - Prezenta lege intr? în vigoare la 30 de zile de la data public?rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.··· Art. 40. - La data intr?rii în vigoare a prezentei legi se abrog? art. 78, 108 ?i 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea s?n?t??ii popula?iei, publicat? în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum ?i orice alte dispozi?ii contrare.
Aceast? lege a fost adoptat? de Senat în ?edin?a din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu?ia României.

Aceast? lege a fost adoptat? de Camera Deputa?ilor în ?edin?a din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu?ia României.

 

program

luni - joi

7:00 - 21:00

vineri

7:00 - 21:00

sambata - duminica

INCHIS

contact

Centrul medical
Omniprax

0265 217 135
0771 642 403

Email

secretariat.omniprax@gmail.com

Departamentul
Cardiologie

0365 730 814
0770 524 688

Email

cardiologie@omniprax.ro

Copyright © 2024 Centrul medical Omniprax

X

Atentie