Free cookie consent management tool by TermsFeed

Centrul medical Omniprax

Luni - Joi 800 - 2030
Vineri 800 - 1700

0265 217 135
0771 642 403 (ambulatoriu)
0771 300 786 (medicina de familie)

Departamentul Cardiologie

Luni - Joi 800 - 2030
Vineri 800 - 1700

0365 730 814
0770 524 688

Politica de confidentialitate GDPR

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

1. Observații preliminare

 • Politica a fost elaborată de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L., cu sediul social în Tg. Mureș, str. Avram Iancu, nr. 5B, tel. 0265217135, fax: 0771642403, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/2163/2007, cod fiscal: 22872191
 • Politica a fost aprobată de către Conducere la data de 03 ianuarie 2019
 • Politica a devenit operațională la data de 15 ianuarie 2019
 • Următorul termen de revizuire a politicii este 15 ianuarie 2020

 

Este responsabilitatea atât a conducerii Societății, cât și a oricărui angajat sau colaborator extern să se asigure că datele sunt prelucrate în condiții de siguranță potrivit Politicii de Securitate și să se asigure că nicio persoană neautorizată nu are acces la datele cu caracter personal.
Orice breșă de securitate asupra datelor cu caracter personal poate avea consecințe nefaste asupra drepturilor persoanelor, precum și prejudicii majore de imagine a companiei.
Oricine are acces la datele cu caracter personal ale companiei trebuie să știe, să înțeleagă și să adere la principiile și regulile enunțate prin prezenta Politică.

2. Termeni


Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) - înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal (DCP) - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării - înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - înseamnă autoritate publică independentă instituită România, competentă în domeniul monitorizării respectării GDPR;
Noțiunile și termenii din prezenta politică ce nu au fost definiți mai sus se vor interpreta în conformitate cu GDPR, decât în cazul în care nu le este dată o semnificație distinctă.


3. Introducere


S.C. Omniprax Medicals S.R.L, în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, pacienților, partenerilor și a altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.
Prezenta politică descrie modul în care DCP trebuie prelucrate, în conformitate cu GDPR, principiile de prelucrare a DCP, precum și drepturile și obligațiile angajaților implicați în procesul de prelucrare a DCP.
S.C. Omniprax Medicals S.R.L nu operează transferuri de DCP către țări terțe sau organizații internaționale.

 

4. Obiective

 

 • conformitatea cu GDPR și bunele practici în materie de protecția DCP;
 • protecția drepturilor persoanelor vizate (clienților, angajaților, partenerilor etc);
 • transparența privind modul în care sunt protejate DCP;
 • protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității DCP;

 

5. Aplicabilitate


Prezenta politică se aplică:

 • conducerii S.C. Omniprax Medicals S.R.L;
 • tuturor angajaților S.C. Omniprax Medicals S.R.L;
 • pacienților/pacienţilor potenţiali, partenerilor și altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale;
 • debitorilor;
 • voluntarilor și persoanelor ce își desfășoară stagiul de practică în cadrul S.C. Omniprax Medicals S.R.L.;
 • vizitatorilor;
 • tuturor persoanelor care intră în diferite relații sau interacționează în vreun fel cu S.C. Omniprax Medicals S.R.L.

 

6. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

7. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate


S.C. Omniprax Medicals S.R.L prelucrează, dar fără a se limita la, următoarele tipuri de date:

 • nume;
 • prenume;
 • data și anul nașterii;
 • e-mail;
 • adresă (domiciliu/reședință);
 • număr de telefon/fax;
 • CNP;
 • serie și număr carte de identitate;
 • datele din actele de stare civilă;
 • date din permisul de conducere;
 • date privind starea de sănătate a persoanelor vizate;
 • imagine;
 • CV;
 • locul de muncă.

 

8. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal


Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal este făcută în temeiul art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), după cum urmează:

 • prelucrarea este necesară în vederea încheierii și executării unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Omniprax S.R.L sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 • prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanei vizate pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice.

 

9. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal


Scopul colectării datelor cu caracter personal de către Omniprax S.R.L este în legătură cu:

 • încheierea și executarea diferitelor contracte, care sunt necesare pentru desfășurarea activității societății;
 • prestarea diferitelor servicii la care societatea s-a obligat prin contract faţă de clienţii/partenerii săi;
 • derularea activităţilor medicale;
 • recuperarea creanţelor pe cale amiabilă sau prin intermediul acţiunilor în instanţă;
 • necesitatea comunicării, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către pacienţi/parteneri sau potenţiali pacienţi/parteneri, a gamei serviciilor oferite de societate;
 • diferite adrese sau comunicări trimise în formă electronică;
 • trimiterea corespondenţelor către parteneri utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale;
 • selectarea forței de muncă;
 • arhivarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice.

 

10. Durata prelucrării datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal sunt stocate de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L. în vederea prelucrării lor pe durata derulării relațiilor contractuale/de muncă/ mandat/colaborare și ulterior arhivate, conform cerințelor legale aplicabile în acest sens. După expirarea acestor termene DCP se șterg/distrug.

11. Stocarea și accesul la datele cu caracter personal


Societatea se va asigura că sistemele informatice sunt protejate de acces neautorizat. Toți utilizatorii vor seta parole puternice care sunt schimbate periodic. Datele cu caracter personal vor fi criptate și, în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic, vor fi pseudonimizate. Numele de utilizator și parolele nu vor fi niciodată împărtășite. Datele cu caracter personal pot fi accesate numai pe sisteme informatice care au parole securizate. Sistemul se va bloca automat dacă nu este utilizat timp de 5 minute.
Toate mediile de stocare a datelor cu caracter personal vor fi ținute în condiții adecvate și sigure pentru a evita furtul, pierderea sau degradarea.
Atunci când datele sunt stocate pe dispozitive portabile (laptop, telefon, stick, hard-disk etc), dispozitivul va fi protejat printr-o parolă puternică, iar odată ce perioada de stocare s-a terminat, datele vor fi șterse definitiv.
Datele cu caracter personal vor fi transmise către terți (de exemplu autorități ale statutului, persoane juridice - colaboratori externi) numai atunci când este lucru este conform cu legea și, în toate cazurile, cu respectarea drepturilor persoanei vizate.

12. Procese decizionale automatizate


De regulă S.C. Omniprax Medicals S.R.L. nu utilizează procese decizionale automatizate în relația cu angajații săi. Anumite prelucrări prin mijloace complet automatizate se pot desfășura pentru îndeplinirea unor cerințe legale (de ex., în contextul implementăriI soluțiilor IT de prevenire a pierderilor de date în scopul asigurării securității datelor).

13. Securitatea Datelor


S.C. Omniprax Medicals S.R.L. utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării, de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

14. Responsabilități


Fiecare angajat al S.C. Omniprax Medicals S.R.L. este responsabil, în conformitate cu atribuțiile sale, de protecția DCP. Mai mult decât atât, următoarele persoane comportă atribuții specifice:

 • Conducerea - este responsabilă pentru asigurarea faptului că S.C. Omniprax Medicals S.R.L. îndeplinește obligațiile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR.
 • Persoana cu atribuții în domeniul protecției datelor personale are următoarele sarcini:
  • informarea și consilierea operatorului precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul GDPR;
  • informarea în timp util a Conducerii privind toate aspectele ce țin de protecția datelor (de ex: riscuri);
  • actualizarea periodică a procedurilor și politicilor de protecție a DCP;
  • inițierea și monitorizarea instruirii angajaților în domeniul protecției DCP;
  • frnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor;
  • cooperarea cu ANSPDCP;
  • sluționarea cererilor persoanelor vizate, atunci când acestea se referă la exercitarea unui drept prevăzut de GDPR.
 • Managerul IT este responsabil pentru:
  • asigurarea faptului că toate sistemele, serviciile și echipamentele folosite pentru stocarea DCP sunt conforme cu cerințele GDPR și a altor standarde în materie de securitate fizică și informatică;
  • efectuarea controalelor periodice în vederea asigurării protecției fizice și informatice și verificării modului de funcționare a echipamentelor.
  • Evaluarea serviciilor unor terțe părți implicate în stocarea DCP ale S.C. Omniprax Medicals S.R.L..

 

15. Drepturile persoanei vizate


Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către GDPR:

 • dreptul de acces la DCP prelucrate de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L.;
 • dreptul de rectificare a DCP prelucrate de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L.;
 • dreptul la ștergerea DCP prelucrate de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L.;
 • dreptul la restricționarea prelucrării DCP de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L.;
 • dreptul la portabilitatea DCP prelucrate de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L.;
 • dreptul la opoziție a prelucrării DCP de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L.;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în cadrul prelucrării DCP de către S.C. Omniprax Medicals S.R.L.

 

16. Transparența informațiilor


S.C. Omniprax Medicals S.R.L. urmărește scopul ca toate persoanele vizate să fie informate despre faptul că DCP ale acestora sunt prelucrate legal și că acestea sunt conștiente de:

 • Modul și tipul de date prelucrate;
 • Scopurile prelucrării:
 • Modul de exercitare a drepturilor în legătură cu prelucrarea.

 

În acest sens, S.C. Omniprax Medicals S.R.L. a elaborat o Declarație de Confidențialitate (Protecția datelor cu caracter personal). Această declarație este disponibilă pe site-ul www. omniprax.ro.
Nerespectarea prezentei Politici de către angajații companiei sau alți colaboratori externi poate conduce către sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă), rezilierea contractelor și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse Societății. Când există suspiciunea unor activități ilegale (cum ar fi, exemplificativ, sustragerea documentelor, copierea, distribuirea, transferul bazelor de date), Societatea va denunța activitatea infracțională organelor legii pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.
Prezenta Politică va fi adusă de către conducerea Societății la cunoștința tuturor angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți.

 

program

luni - joi

8:00 - 20:30

vineri

8:00 - 17:00

sambata - duminica

INCHIS

contact

Centrul medical
Omniprax

0265 217 135
0771 642 403 (ambulatoriu)

Email

secretariat.omniprax@gmail.com

Departamentul
Cardiologie

0365 730 814
0770 524 688

Email

cardiologie@omniprax.ro

Copyright © 2023 Centrul medical Omniprax

X

Atentie